Składniki minimalnego wynagrodzenia za prace w 2020 r.

Rozpoczynając rozważania dotyczące składników wynagrodzenia, jakie mogą być zaliczone w skład minimalnego wynagrodzenia należy zacząć od wyjaśnienia czym właściwie jest minimalne wynagrodzenie, czyli tzw. płaca minimalna – jest to prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną  wykonywaną na podstawie stosunku pracy, który określony jest w postaci stawki lub minimalnego zarobku za pracę w obowiązującym wymiarze czasowym (najczęściej w ciągu miesiąca). Ta najniższa z możliwych płac ustalana jest odgórnie przez państwo, co oznacza, że nie ma możliwości wynagradzania pracownika zatrudnionego w wymiarze pełnego etatu kwotą niższą niż to wynagrodzenie. Płaca minimalna pozostaje niezależne od poziomu kompetencji pracownika. W Polsce minimalne wynagrodzenie ustalane jest corocznie na podstawie ustawy z 10 października 2002 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564). Wysokość minimalnego wynagrodzenia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów lub w Dzienniku Ustaw, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do 15 września każdego roku.

 

 

Czytaj więcej...

Zmiana w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych w 2018 r.

Pracodawcy nadal chętnie i często korzystają z usług tzw. pracowników tymczasowych. W związku faktem, że pracownik tymczasowy jest słabszą stroną stosunku pracy ustawodawca postanowił dokonać zmian w prawie pracy i wzmocnić pozycję tegoż pracownika. Zmiany, które weszły w życie 01.06.2017 oraz w 01.01.2018 r. wprowadziły w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych postanowienia dotyczące m. in. zasiłku macierzyńskiego dla pracownic wykonujących pracę tymczasową, ewidencjonowanie osób, zmiany w sposobie obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

Czytaj więcej...

Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiącym

Od 1 maja 2017 r. obowiązuje zmieniony wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Wykaz w korzystny dla pracodawców sposób wpłynął na dopuszczalność pracy kobiet w ciąży przy monitorach ekranowych.

Czytaj więcej...

Rozwiązanie umowy z pracownikiem w czasie urlopu bezpłatnego

Prawo pracy zna różne sposoby ochrony pracownika przed takim rozwiązaniem umowy - między innymi, pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, o ile nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Jednym z uregulowanych w kodeksie pracy urlopów jest urlop bezpłatny. Czy przebywanie na nim również ochroni pracownika przed zwolnieniem ?

 

Czytaj więcej...

Zwolnienie członka związku zawodowego od świadczenia pracy

Czy przepisy prawa pracy określają ilość wyjść z pracy w trakcie jej  wykonywania przez przedstawicieli związków zawodowych na spotkania związane z działalnością związkową? Czy istnieje obowiązek przedstawiania przez związkowca pracodawcy potwierdzenia, że był obecny na takim spotkaniu?

Czytaj więcej...

Monitoring w pracy

Możliwości techniczne XXI wieku pozwalają pracodawcy ingerować w wiele stref związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników. To powód dla którego wielu pracodawców wprowadza monitoring w miejscu pracy.

Czytaj więcej...

Finansowanie pracowniczych kart sportowych

Dobry pracownik to skarb. Wielu pracodawców stara się zatrzymać pracowników w firmie za pomocą bonusów. Wprowadzenie opieki medycznej, możliwości korzystania z zajęć sportowych, telefonu czy samochodu służbowego, szkoleń zwiększa atrakcyjność wynagrodzenia. Świadczenia dodatkowe są również najbardziej pożądane wśród pracowników, którzy jeszcze nie otrzymują benefitów.

Czytaj więcej...

Warto ewidencjonować godziny pracy

Przepisy Kodeksu pracy w art. 149 § 2 pozwalają m.in. na nieewidencjonowanie godzin pracy w przypadku wprowadzenia przez pracodawcę tzw. wynagrodzenia ryczałtowanego, tj. ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ryczałtu za pracę w godzinach nocnych.

Czytaj więcej...

Mikołaju Święty przynieś nam prezenty...

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to dobra okazja do tego, aby pracodawcy, u których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przyznali pracownikom świadczenia z funduszu celowego. Mogą one przyjąć różną formę – gotówki, kart z limitem płatniczym lub też różnego rodzaju bonów czy talonów do wykorzystania w wybranych punktach handlowych – w zależności od tego, co przewidują postanowienia regulaminu funduszu świadczeń socjalnych.

Czytaj więcej...

Kiedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent za urlop?

Zgodnie z art. 171 § 1 kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Czy przepisy prawa pracy określają termin wypłaty tego świadczenia należnego pracownikowi?

Czytaj więcej...

Czas to pieniądz

Pracodawca, który planuje wprowadzić elektroniczny system rejestracji czasu pracy pracowników, powinien zamieścić określone zapisy w wewnętrznych dokumentach obowiązujących w firmie. W jaki sposób wprowadzić takie zmiany? Czy wystarczy, że pracodawca przygotuje komunikat dotyczący zmian w sposobie ewidencji czasu pracy, przedstawi go pracownikom, a później podpiszą oni na imiennej liście, że zapoznali się z tymi zmianami i się na nie zgadzają?

Czytaj więcej...