Zmiana w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych w 2018 r.

Pracodawcy nadal chętnie i często korzystają z usług tzw. pracowników tymczasowych. W związku faktem, że pracownik tymczasowy jest słabszą stroną stosunku pracy ustawodawca postanowił dokonać zmian w prawie pracy i wzmocnić pozycję tegoż pracownika. Zmiany, które weszły w życie 01.06.2017 oraz w 01.01.2018 r. wprowadziły w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych postanowienia dotyczące m. in. zasiłku macierzyńskiego dla pracownic wykonujących pracę tymczasową, ewidencjonowanie osób, zmiany w sposobie obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

 

 

W związku z faktem, że praca wykonywana przez pracowników tymczasowych nadal jest bardzo popularna ustawodawca postanowił zwiększyć ochronę pracowników tymczasowych, podnieść standardy tej pracy oraz polepszyć warunki zatrudnienia pracowników tymczasowych. Niebagatelną kwestią było polepszenie warunków bezpiecznego oraz higienicznego organizowania pracy przez pracodawców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej.

Przedsiębiorcy bardzo często korzystają z pracy pracowników tymczasowych w związku z faktem, że  taka forma pracy jest bardziej elastyczna i mniej obciążająca przedsiębiorstwo finansowo.
Na skutek popytu na takie usługi rośnie liczba agencji pracy tymczasowej. Niestety ilość powstających agencji pracy tymczasowej nie idzie w parze z jakością stosowanych przez nich standardów wobec pracowników tymczasowych -  coraz częściej pojawiają się informacje o nadużywaniu tej formy zatrudnienia oraz nieprzestrzeganiu praw pracowników tymczasowych. W związku z powyższym ustawodawca postanowił przeprowadzić zmiany w przepisach prawa pracy, które mają służyć  uporządkowaniu rynku pracy tymczasowej oraz zabezpieczeniu interesów i praw pracowników tymczasowych.

 

Jakie zmiany wprowadzono w  ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ?

1)      W ustawie uregulowano dokładniej przepisy dotyczące maksymalnego okresu wykonywania pracy tymczasowej. Po zmianach agencja pracy tymczasowej będzie mogła skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jednocześnie pracodawca użytkownik będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Tak więc pracodawca użytkownik – niezależnie od tego czy pracownik tymczasowy będzie kierowany do wykonywania pracy tymczasowej z jednej czy z kilku agencji – nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika, ponad limity wykonywania pracy tymczasowej określone w przepisach. Nowością jest to, że powyższe limity czasowe będą obowiązywały w przypadku wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umów prawa cywilnego, jak też w razie wykonywania pracy tymczasowej  raz na podstawie umowy o pracę, a następnie na podstawie umowy cywilnej oraz odwrotnie. Ma to na celu  ograniczenie możliwości obchodzenia limitów czasowych pracy tymczasowej. Powyższe zmiany mają na celu podtrzymanie istoty pracy tymczasowej – która ma na celu przede wszystkim ograniczenie czasowe świadczenia przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika.

 

2)      Kolejną w ustawie o pracownikach tymczasowych jest doprecyzowanie przepisów dotyczących prac, których nie można powierzać pracownikom tymczasowym. Mamy tutaj na uwadze wykonywanie tego samego rodzaju pracy, jaka była wcześniej wykonywana przez pracownika zatrudnionego przez ostatnie 3 miesiące, a który został zwolniony przez pracodawcę użytkownika, z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto praca taka nie będzie mogła być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała jednostka organizacyjna, w której zatrudniony był zwolniony pracownik.

 

3)      W nowelizacji ustawy zaproponowano rewolucyjne rozwiązanie, które umożliwi agencji pracy tymczasowej ustalenie wynagrodzenia pracownika tymczasowego w taki sposób, aby było ono ustalone prawidłowego tzn. w sposób niedyskryminujący tych pracowników. Pracodawca użytkownik będzie musiał przedstawiać agencji do wglądu (na jej wniosek)  treść regulacji wewnętrznych, dotyczących wynagradzania pracowników oraz przekazywać jej informacje o zmianach zasad wynagradzania pracowników.

 

 

4)      Kolejne rozwiązanie gwarantujące uczciwsze traktowanie pracowników tymczasowych to konieczność informowania na piśmie osób, którym ma być powierzone wykonywani pracy tymczasowej przez agencję pracy tymczasowej –  przed zawarciem z nią umowy o pracę – o treści uzgodnień między agencją a pracodawcą użytkownikiem. Rozwiązanie to pozwoli na likwidację nadużyć polegających na nieprzekazywaniu takich informacji przyszłemu pracownikowi.

 

5)      Nałożono na agencje obowiązek przekazywania pracownikom tymczasowym informacji umożliwiających nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami agencji – należny pamiętać, że formalnie to agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą pracownika tymczasowego.

6)      Wprowadzona została mocniejsza ochrona pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową. Umowy pracownic tymczasowych będących w ciąży będą przedłużać się do dnia porodu, jeżeli miałoby dojść do ich rozwiązania po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Pracownice tymczasowe, które będą posiadać co najmniej 2 miesięczny staż pracy w danej agencji, ma przestać obowiązywać wyłączenie art. 177 § 3 Kodeksu Pracy. Kobiety zatrudnione na okres próbny lub czas określony, których umowa miała ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, będą mogły korzystać z przedłużenia umowy aż do dnia porodu.

 

7)      Pracodawca użytkownik został zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów o pracę oraz na podstawie umów prawa cywilnego. Rozwiązanie to pozwoli kontrolować przestrzeganie przepisów dotyczących limitów czasowych korzystania z pracy tymczasowej przez pracodawcę użytkownika oraz kontrolowanie przez inspektorów pracy.

 

8)      Uszczegółowione zostały zasady obliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Miało to na celu zapewnienie pracownikom tymczasowym podobnego traktowania w zakresie ww. uprawnień z pracownikami własnymi pracodawcy użytkownika, zachowując specyfikę zatrudnienia tymczasowego.

 

 

9)      Szerzej uregulowano ochronę pracowników tymczasowych przed sądami pracy poprzez swobodny wybór sądu pracy właściwego do rozpatrzenia ich roszczeń wobec agencji pracy tymczasowej.

 

10)   Rozszerzono zakres obowiązującej ustawy jeżeli chodzi – osoby wykonujące pracę na podstawie prawa cywilnego, mając na uwadze poprawę warunków wykonywania pracy tymczasowej na podstawie takich umów.

 

11)   Rozszerzono sankcje za nieprzestrzeganie przepisów przez agencje pracy tymczasowej i pracodawców użytkowników. Wysokość grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika ustalono na takim samym poziomie jak w Kodeksie pracy, tj. od 1 000 do 30 000 zł.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zmiany dokonane przez ustawodawcę w 2017 oraz 2018 r. dotyczące zatrudniania pracowników tymczasowych uznać należy za korzystne. Położony został duży nacisk na zwiększenie ochrony pracy i praw pracowników tymczasowych. Można powiedzieć, że mimo tymczasowości takiego zatrudnienia staje się  ono coraz bardziej „cywilizowane”, a pracownicy tymczasowy objęci coraz większą ochroną, w wielu aspektach podobną do tej dla pracowników zatrudnionych na podstawie kodeksu pracy.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. 2003 nr 166 poz. 1608 z późn. zm.)

 

Publikacja: Magazyn Hr Polska marzec 2018 (www. sklep.hrmasters.pl)