Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kancelaria Mazur dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zadań służby bhp w rozumieniu art. 237 11 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Wobec powyższego oferujemy świadczenie usług obejmujące pełnienie przez uprawnioną osobę zadań służby bhp oraz doradztwo prawne w zakresie:

 

  • przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • bieżącego informowania Zleceniodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,
  • opracowywanie i opiniowanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • opracowywanie i opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy, udziale w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
  • doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dokonywania oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą (zgodnie z art. 226 kodeksu pracy),
  • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy,
  • prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
  • reprezentacja w trakcie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, opracowywanie projektów odpowiedzi na pokontrolne środki prawne, pomoc w wykonywaniu nakazów i zarządzeń pokontrolnych wydanych przez organy kontrolne.