Prawo pracy

Ze względu na potencjał Kancelarii Mazur, jesteśmy w stanie zaproponować świadczenie usług doradztwa prawnego w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. Zespół Kancelarii tworzą osoby, które jako jedne z niewielu na rynku miały możliwość współpracy zarówno z organami kontrolującymi jak i podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą. Powyższe powoduje, iż Prawnicy Kancelarii są w stanie zapewnić kompleksową usługę doradztwa prawnego, obejmująca wszelkie aspekty prowadzonej działalności

 

Usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa pracy związanego z prowadzona przez Klienta działalności gospodarczą, skupiają się w szczególności na następujących zagadnieniach:

 

 • bieżącego doradztwa prawnego, w tym sporządzania opinii prawnych i innych konsultacji,
 • zastępstwa procesowego przed sądami pracy oraz w razie zgłoszenia takiej potrzeby przez Zleceniodawcę przed innymi sądami, świadczonego na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego profesjonalnemu pełnomocnikowi.
 • zastępstwa Zleceniodawcy przed organami Państwowej Inspekcji Pracy, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego Zleceniobiorcy,
 • sporządzania odwołań od decyzji wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy ,
 • sporządzanie odpowiedzi na inne środki prawne (m. in. wystąpień) wydanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów o pracę i innych umów,
 • sporządzanie i opiniowanie projektów przepisów prawa pracy (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, obwieszczeń, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokumentacji pracowniczej),
 • świadczenia usług obejmujących weryfikację, modyfikację oraz aktualizację stosowanej przez Zleceniodawcę dokumentacji dla pracowników („audyt dokumentacji”) w zakresie:
  • obowiązującego w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy regulaminu pracy. Usługa w zakresie audytu regulaminu pracy będzie polegała na bieżącej aktualizacji regulaminu pracy uwzględniającej przepisy powszechnie obowiązującego prawa według stanu na dzień sporządzenia audytu,
  • obowiązującego w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy regulaminu wynagradzania. Usługa w zakresie audytu regulaminu wynagradzania będzie polegała na bieżącej aktualizacji regulaminu wynagradzania uwzględniającej przepisy powszechnie obowiązującego prawa według stanu na dzień sporządzenia audytu,
 • doradztwo w zakresie zbiorowego prawa pracy w tym uzgadnianie aktów zbiorowego prawa pracy oraz doradztwo i reprezentacja na etapie sporu zbiorowego,
 • doradztwo w zakresie przeprowadzania procedury zwolnień grupowych łącznie z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji,
 • przygotowywanie i uzgadnianie wszelkich wzorów dokumentów pracowniczych, m.in.: powierzenie mienia pracownikom, umowy o zakazie konkurencji, dokumentacji związanej z zachowaniem poufności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • konsultacja w zakresie prawidłowości sporządzania pism rozwiązujących umowy o pracę oraz świadectw pracy,
 • doradztwo w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia,
 • opracowywanie i wprowadzanie procedur antymobbingowych.
 • doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
 • doradztwo w zakresie funkcjonowania organizacji związkowych, społecznej inspekcji pracy oraz rad pracowników w zakładach pracy.