Prawo pracy i doradztwo na rzecz przewoźników samochodowych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku

Prawnicy Kancelarii Mazur posiadają bogate doświadczenie w zakresie świadczenia pomocy prawnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na rynku Transport Spedycja Logistyka ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa na rzecz przewoźników samochodowych. Specjaliści Kancelarii od lat zajmują się świadczeniem kompleksowego doradztwa na rzecz przewoźników samochodowych dzięki czemu znają specyfikę rynku co pozwala im zaproponować optymalne rozwiązania uwzględniające potrzeby podmiotów świadczących przewozy samochodowe. Zespół Kancelarii Mazur znają również specyfikę dotycząca działalności spedytorów oraz innych firm świadczących usługi dla przedsiębiorców branży transportowej. Prawnicy Kancelarii Mazur mają świadomość, że znajomość specyfiki tej gałęzi gospodarki jest istotna nie tylko w sprawnym przeprowadzaniu inwestycji, lecz również w bieżącym funkcjonowaniu wielu podmiotów szeroko korzystających z usług transportowych.

 

Usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów świadczących usługi na rynku TSL skupiają się w szczególności na następujących zagadnieniach:

 

 • bieżącego doradztwa prawnego w zakresie prowadzonej przez Zleceniodawcę działalnością przewozowej obejmującego w szczególności przepisy Kodeksu pracy, ustawy o czasie pracy kierowców, Rozporządzenia (WE) 561/2006, Rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85,
 • bieżącego doradztwa prawnego w zakresie prowadzonej przez Zleceniodawcę działalnością gospodarczej obejmującego w szczególności przepisy ustawy o transporcie drogowym, ustawy prawo przewozowe oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zależności od potrzeb Zleceniodawcy,
 • doradztwa prawnego na rzecz przewoźników samochodowych w zakresie zasad określania dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowców wysokości diet i ryczałtów w sposób zabezpieczający pracodawców przed ewentualnymi roszczeniami pracowników
 • pomocy prawnej  i zastępstwa procesowego  dla przewoźników samochodowych w razie otrzymania wezwań do zapłaty lub pozwu o zapłatę ryczałtów i/lub diet
 • tworzenia i uzgadniania treści zleceń transportowych i spedycyjnych
 • doradztwa prawnego w zakresie ubezpieczeń OC przewoźnika i/lub spedytora oraz zastępstwa procesowego w ewentualnych sporach z ubezpieczycielami
 • doradztwa prawnego w zakresie odpowiedzialności przewoźnika oraz spedytora za przesyłkę (utrata/ubytek/zniszczenia przesyłki)
 • doradztwa prawnego w zakresie kontroli prowadzonych przez Inspekcję Transportu Drogowego w tym sporządzanie odwołań od decyzji wydanych w wyniku kontroli,
 • doradztwa prawnego w zakresie przepisów dotyczących płacy minimalnej obowiązujących w innych państwach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego (ze szczególnym uwzględnieniem niemieckiej ustawy z dnia 11 sierpnia 2014 r. o płacy minimalnej -Mindestlohngesetz – MiLoG)
 • świadczenia usług obejmujących weryfikację, modyfikację oraz aktualizację stosowanej przez Zleceniodawcę dokumentacji dla pracowników, zatrudnionych na stanowisku kierowcy samochodów („audyt dokumentacji”) w zakresie:
  • obowiązującego w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy regulaminu pracy. Usługa w zakresie audytu regulaminu pracy będzie polegała na bieżącej aktualizacji regulaminu pracy uwzględniającej przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególnością Kodeks pracy, ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców, Rozporządzenie (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006 r., Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20.12.1985 r.) według stanu na dzień sporządzenia audytu,
  • obowiązującego w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy regulaminu wynagradzania. Usługa w zakresie audytu regulaminu wynagradzania będzie polegała na bieżącej aktualizacji regulaminu wynagradzania uwzględniającej przepisy powszechnie obowiązującego prawa (w szczególności Kodeks pracy, ustawa z dnia 16.04.2004 r. o czasie pracy kierowców, Rozporządzenie (WE) 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15.03.2006 r., Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20.12.1985 r.) według stanu na dzień sporządzenia audytu,
  • obowiązującego w przedsiębiorstwie Zleceniodawcy obwieszczeń oraz zarządzeń w sprawach dotyczących pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy samochodów ,
  • akt osobowych pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.