Szkolenia

Oferujemy:

 

1)  szkolenia z zakresu bhp:

 • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy),
 • szkolenia okresowe.

 

2)     szkolenia z zakresu prawa pracy

 

 - indywidualne prawo pracy:

 • Świadczenie pracy w ramach stosunku pracy i na podstawie umów cywilnoprawnych. Samozatrudnienie.
 • Pojęcie i strony stosunku pracy. Nawiązywanie stosunku pracy.
 • Dokumentacja pracownicza (dokumentacja osobowa kandydata do pracy. dokumentacja osobowa pracownika).
 • Ustanie stosunku pracy. Tryb rozwiązywania stosunku pracy. Świadectwo pracy.
 • Problematyka czasu pracy.
 • Pojęcie i prawo do urlopu wypoczynkowego.
 • Zagadnienia dyscypliny pracy.
 • Wynagrodzenie za pracę.
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
 • Zatrudnianie młodocianych.
 • Zwolnienia grupowe.
 • Mobbing i dyskryminacja w stosunku pracy.
 • Odpowiedzialność materialna pracowników w prawie pracy.
 • Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.

 

- zbiorowe prawa pracy:

 • uprawnienia związków zawodowych oraz rad pracowniczych,
 • tzw. zwolnienia grupowe,
 • układy zbiorowe pracy.

 

3) Szkolenie z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń kierowców z uwzględnieniem regulacji dotyczących wynagrodzeń minimalnych w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.  

 

 

4) Szkolenia z zakresu prawa przewozowego.