Pracownik na urlopie wypoczynkowym w okresie wypowiedzenia

Na naszych stronach poruszaliśmy już temat udzielania urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika – pracownik pragnący skorzystać z urlopu zwraca się do pracodawcy z wnioskiem na piśmie, który pracodawca zatwierdza (swoiste „porozumienie”, czyli zgoda obu stron) lub też nie akceptuje. 

Czytaj więcej...

Regulamin pracy - duży dylemat małego pracodawcy

Wielu pracodawców zatrudniających poniżej 20 pracowników tworzy regulamin pracy mimo faktu, iż zgodnie z przepisami art. 104 § 2 kodeksu pracy nie są do tego zobligowani. Pojawia się pytanie: czy takie postępowanie jest właściwe oraz czy regulamin utworzony w takiej sytuacji może być traktowany jako wewnętrzne źródło prawa pracy obowiązujące u pracodawcy?

Czytaj więcej...

Premie świąteczne dla pracowników

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to dobry czas na to, aby przyznać pracownikom premie świąteczne, które najczęściej przyjmują postać gotówki lub też różnego rodzaju bonów czy talonów do wykorzystania w wybranych punktach handlowych.

Czytaj więcej...

Prawo do urlopu wypoczynkowego

Sposób udzielania urlopu wypoczynkowego wywołuje wiele kontrowersji. Przepisy kodeksu pracy nie określają wprost konieczności odbierania od pracownika wniosku urlopowego stanowiąc jedynie, że „pracodawca ustala termin urlopu po porozumieniu z pracownikiem”. Wydaje się, że odbieranie od pracowników takich wniosków jest wskazane ze względu na cele dowodowe.

Czytaj więcej...

Pracownik w podróży służbowej

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami pracodawca zlecający pracownikowi odbycie podróży służbowej powinien zwrócić pracownikowi koszty dojazdu – czy jednak posiada uprawnienia, aby narzucić pracownikowi sposób podróżowania ?

Czytaj więcej...

Ograniczenia pracy w godzinach nadliczbowych

Każdy pracownik powinien mieć świadomość czym jest praca w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z przepisem art. 151 kodeksu pracy, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi PRACĘ W GODZINACH NADLICZBOWYCH. 

 

Czytaj więcej...

Odwołanie pracownika z urlopu

Spokój pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym niestety może zostać zburzony przez pracodawcę. Mimo obowiązującej zasady nieprzerwanego urlopu (zasada prawa pracy zgodnie z którą, pracownik w całym okresie czasu wolnego od pracy nie musi liczyć się z możliwością powołania go do świadczenia pracy), istnieją okoliczności przewidziane przepisami kodeksu pracy, zgodnie z którymi pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego.


Powstaje pytanie: kiedy i po spełnieniu jakich okoliczności pracodawca może zgodnie z prawem odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?

 

Czytaj więcej...

Jaką kwotę można potrącić z wynagrodzenia pracownika?

Zatrudnienie pracownicze chroni pracownika przed nadmiernym potrąceniem z wynagrodzenia. Dokonywanie potrąceń zgodnie z przepisami Kodeksu pracy uchroni pracodawcę przed konsekwencjami i grzywną w czasie kontroli PIP oraz dochodzeniem roszczeń przed sądem pracy przez pracownika.

Czytaj więcej...

Służba bhp - obowiązek każdego pracodawcy

Zgodnie z przepisem art. 23711 § 1 kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej "służbą bhp", pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Czytaj więcej...

Mąż i żona w jednej firmie

Czy pracodawca może odmówić zatrudnienia małżonków w jednej firmie? Pracodawca posiada dowolność zatrudniania oraz dobierania sobie kadry pracowniczej, co jest realizacją jednej z podstawowych zasad prawa pracy tzw. swobody zatrudniania (art. 11 kodeksu pracy). Powstaje pytanie – czy małżeństwo może być zatrudnione u jednego pracodawcy oraz czy pracodawca może nie zgodzić się na zatrudnienie małżeństwa w jednej firmie?

Czytaj więcej...

Dress code w kodeksie pracy

"Pracuję w biurze jako sekretarka i ze względu na upały ciężko pracownikom ubierać się do pracy według zasad określonych przez pracodawcę – marynarka lub bluzka z długim rękawem. Zgłaszaliśmy ten fakt pracodawcy, który upiera się, że to wizytówka firmy. Kwestia ta nie jest uregulowana w żadnych przepisach czy regulaminach firmy. Czy  pracodawca może na tej podstawie zwolnić pracownika?”

Czytaj więcej...